Preise in Euro

Saison 2023/24

Saison A

01.04.-24.11.23

31.03.-24.11.24

31.03.-28.11.25

Saison B

24.11.-22.12.23

17.03.-31.03.24

24.11.-20.12.24

15.03.-31.03.25

Saison C

22.12.-03.02.24

10.02.-17.03.24

20.12.-01.02.25

08.02.-15.03.25

Saison D

03.02.-0.02.24

01.02.-08.02.25