Preise in Euro

Saison 2024/25

Saison A

17.03.24-24.11.24

22.03.25-27.11.25

Saison B

24.11.24-22.12.24

08.03.25-22.03.25

27.11.25-22.12.25

Saison C

22.12.24-01.02.25

08.02.25-08.03.25

22.12.25-31.01.26

07.02.26-14.03.26

Saison D

01.02.25-08.02.25

31.01.26-07.02.26